Posts

Showing posts from July, 2021

KOLLEKTIVA FÖRHANDLINGAR OCH PLATTFORMSEKONOMI: NYA PERSPEKTIV SAMMANFATTNING

  [1]     I.              ALLMÄN RAM Ett område som omfattar en mängd olika situationer Plattformsekonomin och så kallad crowdworking ger upphov till nya frågor, som regleras på vitt skilda sätt i EU:s medlemsstater. Mångfalden av lösningar är särskilt tydlig när det gäller reglering som sker genom kollektivavtal. Medlemsstaternas skilda rättsliga traditioner och syn på kollektivavtal återspeglas i olika tillvägagångssätt att reglera, eller inte reglera, kollektiva förhandlingar för personer som arbetar inom plattformsekonomin. Kollektivavtal är inte, och kan inte heller vara, det enda regleringsinstrumentet för arbete i plattformsekonomin, utan måste istället i varierande grad komplettera lagstadgade bestämmelser. Det är tydligt att det behöver finnas en kommunikation mellan de olika nivåerna av reglering, inte bara på nationell nivå utan även mellan den europeiska och den nationella nivån. Vid sidan av lagstiftning är i många länder den offentliga förvaltningens roll av sto

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A ZAKÁZKOVÁ EKONOMIKA: NOVÉ PERSPEKTIVY SOUHRNNÁ ZPRÁVA

[1]   I.              Obecný rámec R ůzné situace Zakázková ekonomika (Gig economy) je latentním problémem a její regulace se mezi členskými státy Evropské unie nesmírně liší. Zvláště to platí pro kolektivní vyjednávání v tomto oboru. Odráží se v tom rozmanitost tradičních právních přístupů týkajících se kolektivního vyjednávání v členských státech vůči regulaci nebo ne-regulaci kolektivního vyjednávání osob pracujících v zakázkové ekonomice. Kolektivní vyjednávání nemůže být jediným zdrojem regulace zakázkové ekonomiky, nýbrž se musí ve větší či menší míře doplňovat s právními předpisy. Je jasné, že je zapotřebí, aby probíhala neustálá komunikace mezi různými regulatorními úrovněmi nejen na národní úrovni, ale také mezi evropskou úrovní a národními úrovněmi. Role veřejné správy, nikoliv nutně uplatňovaná prostřednictvím legislativy, je v mnoha zemích vrcholně důležitá a na místech jako italská Bologna se už hledají nové způsoby přes vypracování místní Charty. Hodnotíme-li